kotle

cerpadla

solary

kogenerace

 

BYTOVÉ DOMY - Nová Zelená Úsporám

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
C. Efektivní využití zdrojů energie

 

Základní shrnutí Nová Zelená Úsporám:

 • podat žádost o podporu mohou vlastnící (spoluvlastníci) bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby
 • žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
 • žádat mohou pouze vlastníci (spoluvlastníci) bytových domů na území hl. m. Prahy. Důvodem je překryv s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, a ze kterého bude poskytována podpora mimo území hlavního města.
 • budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici BD, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace)
 • celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření
 • maximální výše podpory pro 1 žadatele je stanovena na 10 mil.
 • na 1 objekt lze uplatnit jen 1 žádost (může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory)

Mezi způsobilé výdaje je možné zahrnout také výdaje na projektovou přípravu (např. na zpracování odborného posudku, zajištění stavebního dozoru nad prováděním podporovaných opatření a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy).

 vyridit-dotaci

Dokumenty přikládané k žádosti:

(ve specifických případech mohou být požadovány doplňující dokumenty)

K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný informačním systémem)
 • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou
 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou
 • plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou)
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze u památkově chráněných budov)
 • doklad o právní subjektivitě (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících)
 • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (předkládá se i v případě společného jmění manželů)

Dokumenty se předkládají spolu se žádostí v listinné podobě v jednom vyhotovení v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak) na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

V PRŮBĚHU REALIZACE:

 • formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření, se formulář nedokládá
 • výpis z katastru nemovitostí – vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní
 • soupis faktur opatřený vlastnoručním podpisem žadatele
 • faktury za realizaci podporovaných opatření včetně soupisu provedených prací – originál nebo prostá kopie
 • potvrzení o úhradě – originál nebo prostá kopie.

Spolu s dokumenty Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů je žadateli zaslán formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, který musí žadatel vlastnoručně podepsat (požadován je úředně ověřený podpis) a potvrdit tak souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musí doručit (osobně nebo doporučenou poštou na KP Fondu) ve stanovené lhůtě zpět Fondu, pokud tak neučiní, bude to považováno za nesplnění podmínek Programu.

 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce / (Kč/m2)

A.0 a A.1

A.2

Obvodová stěna
260
340
Střešní konstrukce
230
300
Výplně otvorů
750
1000
Podlaha na terénu
300
400
Ostatní konstrukce, stropy
120
160

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3.

 

C. Efektivní využití zdrojů energie

V případě výměny zdrojů, instalace solárních systémů či systémů nuceného větrání se zpětným získáváním vzduchu se výše dotace odvíjí od velikosti domu (od počtu bytových jednotek) a od typu podporovaného zdroje/systému.

Podpora je přidělována formou fixní dotace na bytovou jednotku.

Maximální výše podpory na vyměňované zdroje:

Typ zdroje Dotace [Kč/b.j.]
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
20.000
Tepelné čerpadlo voda - voda
25.000
Tepelné čerpadlo země - voda
25.000
Tepelné čerpadlo vzduch - voda
15.000
Plynový kondenzační kotel
5.000

Maximální výše podpory na instalované systémy:

Typ zdroje Dotace [Kč/b.j.]
Solární termické systémy
15.000

Maximální výše podpory na instalované systémy:

Typ zdroje Dotace [Kč/b.j.]
Centrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla
40.000
Decentrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla
30.000