kotle

cerpadla

solary

kogenerace

 

RODINNÉ DOMY - Nová Zelená Úsporám

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie

 

Základní shrnutí Nová Zelená Úsporám:

 • žádat mohou vlastníci či stavebníci RD (fyzické i právnické osoby)
 • žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
 • budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici RD, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace)
 • celková výše dotace na 1 žádost max. 50 % doložených způsobilých výdajů
 • maximální výše podpory pro 1 žadatele 5 mil. Kč
 • na 1 objekt lze uplatnit jen 1 žádost (může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory)

 vyridit-dotaci

Dokumenty přikládané k žádosti:

(ve specifických případech mohou být požadovány doplňující dokumenty)

K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný informačním systémem)
 • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou
 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou
 • plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou)
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze u památkově chráněných budov)
 • doklad o právní subjektivitě (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících)
 • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (předkládá se i v případě společného jmění manželů)

Dokumenty se předkládají spolu se žádostí v listinné podobě v jednom vyhotovení v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak) na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

V PRŮBĚHU REALIZACE:

 • formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření, se formulář nedokládá
 • výpis z katastru nemovitostí – vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní
 • soupis faktur opatřený vlastnoručním podpisem žadatele
 • faktury za realizaci podporovaných opatření včetně soupisu provedených prací – originál nebo prostá kopie
 • potvrzení o úhradě – originál nebo prostá kopie.

Spolu s dokumenty Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů je žadateli zaslán formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, který musí žadatel vlastnoručně podepsat (požadován je úředně ověřený podpis) a potvrdit tak souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musí doručit (osobně nebo doporučenou poštou na KP Fondu) ve stanovené lhůtě zpět Fondu, pokud tak neučiní, bude to považováno za nesplnění podmínek Programu.

 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce / (Kč/m2)

A.0 a A.1

A.2

A.3

Obvodová stěna
500
600
800
Střecha
500
600
800
Výplně otvorů
2.100
2.750
3.800
Podlaha na terénu
700
900
1.200
Ostatní konstrukce, stropy
330
400
550

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3.
Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1. (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory A.4)

 

Podoblast A.4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění stavebního dozoru

 • Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.
 • Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Maximální výše podpory v oblasti podpory B:

Podoblast podpory Popis Výše podpory
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností
350.000
B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie
500.000

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1. (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3)


Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 • Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.
 • Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

 

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
 • Podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.
 • Podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.
 • Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1. (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5)
Oblasti Typ zdroje Výše podpory [Kč]
C.1 C.2  
C.1
C.2
C.1.1. C.2.1. Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
50.000
40.000
C.1.2. C.2.2. Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
100.000
80.000
C.1.3. C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
50.000
40.000
C.1.4. C.2.4. Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
50.000
40.000
C.1.5. C.2.5. Tepelné čerpadlo voda - voda
100.000
80.000
C.1.6. C.2.6. Tepelné čerpadlo země - voda
100.000
80.000
C.1.7. C.2.7. Tepelné čerpadlo vzduch - voda
75.000
60.000

C.1.8.

C.2.8. Plynový kondenzační kotel
18.000
15.000

 

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických systémů

Podoblast podpory Typ systému Dotace [Kč]
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody
35.000
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění
50.000

 

Podoblast C.4 - Nucené větrání

Podoblast podpory Typ systému Dotace [Kč]
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
100.000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
75.000

 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 • Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
 • Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.