kotle

cerpadla

solary

kogenerace

Tepelná technika | prodej | servis

Garance ceny

- Úspěšně se snažíme poskytovat výrobky a služby vysoké kvality za co nejnižší ceny

Pokud budete chtít porovnat nabídku naší společnosti s jiným dodavatelem, pomůžeme Vám nabídky odborně srovnat, zda se jedná o „stejné položky“.

Dotace

- Příjem Vaší námi zpracované dotace – bez chyb

Sledovat jednotlivé měnící se požadavky na dotace není ani pro odborníka úplně jednoduché. Pokud bude v průběhu dotačního řízení požadováno další doplnění, uděláme jej pro Vás zdarma.

Kvalita

- Prodáváme pouze kvalitní a provozem prověřené výrobky od solidních značek.

 

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti ČIPEX1. Účel a rozsah platnosti

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují prodej zboží mezi obchodní společností ČIPEX jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího (dále jen „kupující“) a jsou platné pro všechny obchodně závazkové vztahy prodávajícího týkající se prodeje jím nabízeného zboží.

VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a platí v plném rozsahu, ledaže se prodávající a kupující písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání přednost před těmito VOP.

2. Zboží a nabídková listina

2.1. Zbožím se v těchto VOP rozumí veškeré stroje a zařízení včetně komponentů, nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího (www.ekologicky-kotel.cz), případně v tištěných katalozích. Nabídkovou listinou se rozumí též katalog (v elektronické i tištěné podobě) zboží prodávajícího, označený jako ceník.

2.2. Nabídková listina obsahuje druh zboží a jeho cenu, jakož i tyto VOP, které jsou její nedílnou součástí.

3. Vznik kupní smlouvy

3.1. Veškeré dodávky zboží uskutečněné mezi prodávajícím a kupujícím se provádějí výhradně na základě písemných objednávek kupujícího, písemně, faxově anebo elektronicky potvrzených prodávajícím, příp. na základě písemných kupních smluv. Smluvní vztah vznikne až doručením písemného potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu, případně podpisem kupní smlouvy poslední smluvní stranou.

3.2. Kupující je povinen uvést ve své písemné objednávce přesné označení konkrétního druhu objednávaného zboží a dalších specifických rysů bránících jeho zaměnění s jiným, včetně odkazu na příslušnou nabídkovou listinu prodávajícího. Dále je kupující povinen v objednávce uvést své identifikační údaje, zejména jméno a příjmení/ obchodní firmu, IČ a DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, jestliže je kupující v obchodním rejstříku zapsán a bankoví spojení.

3.3. V případě nutnosti technických a cenových změn či upřesnění písemné objednávky kupujícího, vyznačí prodávající tyto změny a odešle je kupujícímu k odsouhlasení. Smluvní vztah v takovém případě vznikne až doručením písemného potvrzení těchto změn ze strany kupujícího prodávajícímu, kdy tato bude následně ze strany prodávajícího písemně potvrzena.

3.4. Zasláním objednávky prodávajícímu se má za to, že kupující v plném rozsahu akceptuje tyto VOP.

3.5. Pokud po potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, nebude prodávající schopen vyhovět zaslané písemné objednávce zboží kupujícího, zavazuje se tuto skutečnost kupujícímu sdělit bez prodlení, nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane. V takovém případě má kupující i prodávající nárok na odstoupení od smlouvy, přičemž se obě smluvní strany zavazují vrátit si veškeré do té doby poskytnuté plnění. Zároveň tímto smluvní strany sjednávají, že ani jedné straně nenáleží nárok na případnou náhradu škody.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Ceny veškerého zboží nabízeného prodávajícím jsou považovány za ceny smluvní. Ceny jsou stanoveny cenovou nabídkou prodávajícího platnou pro dané období, popřípadě písemnou dohodou stran. V nabídkové listině jsou ceny uváděny bez DPH, jsou zásadně platné a závazné a vyjadřují rovněž i další náklady prodávajícího, pokud tyto VOP nestanoví jinak.

4.2. Cena zboží je cenou aktuální v době uzavření smlouvy mezi stranami.

4.3. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení požadovat od kupujícího zálohu, a to až do výše 100% včetně částky DPH v zákonné výši; záloha bude hrazena na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím.

4.4. Celkovou cenu zboží je kupující povinen zaplatit řádně a včas, zpravidla nejpozději do sjednaného dne předání zboží, na základě faktury znějící na příslušnou částku, přičemž splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy bude celá fakturovaná částka připsána na účet prodávajícího.

4.5. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou celkové ceny zboží, které bude delší než 7 dní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody způsobenou nesplněním smlouvy kupujícím, jakož i smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den až do dne odstoupení.

4.6. Pokud je kupující v prodlení s úhradou ceny zboží, není prodávající povinen předat zboží kupujícímu ve sjednaném termínu, aniž by nepředání zboží bylo považováno za porušení kupní smlouvy.

4.7. Kupující není oprávněn proti splatné celkové ceně zboží započítat jakoukoliv splatnou pohledávku vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Tato dohoda musí být písemná.

5. Dodací podmínky

5.1. Zboží objednané kupujícím je prodávající povinen dodat kupujícímu, nebylo-li sjednáno jinak, ve lhůtě 3 týdnů od potvrzení písemné objednávky kupujícího prodávajícím, anebo kdy došlo k písemnému uzavření kupní smlouvy. V případě, kdy nelze uvedenou lhůtu dodržet z objektivních důvodů, je prodávající oprávněn vyrozumět kupujícího o prodloužení dodací lhůty o nezbytně nutnou dobu s tím, že dodání zboží v této lhůtě se považuje za řádné splnění závazku prodávajícího.

5.2. Dojde-li na základě dohody smluvních stran k dodatečným změnám, musí se smluvní strany dohodnout též na změnách dodací lhůty, jinak platí, že prodávající je povinen plnit ve lhůtě přiměřené sjednaným změnám kupní smlouvy.

5.3. Prodávající kupujícímu písemně oznámí, že zboží je připraveno k předání. Ve lhůtě 2 dnů ode dne oznámení je kupující oprávněn si předmět plnění v místě plnění převzít. Pokud v této lhůtě nedojde k převzetí ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Pokud kupující zboží nepřevezme ani v této dodatečné lhůtě, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a zároveň mu vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z ceny zboží. Prodávající dodatečnou lhůtu k převzetí zboží nestanoví, jestliže kupující převzetí zboží výslovně odmítá, anebo zjevně není schopen v dohodnuté lhůtě zaplatit celkovou cenu zboží. Za těchto okolností je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a kupující je povinen prodávajícímu uhradit v tomto odstavci sjednanou smluvní pokutu.

5.4. Dodání objednaného zboží bude realizováno přímo v sídle prodávajícího, kde dojde k předání tohoto zboží a kde je kupující povinen zboží od prodávajícího převzít. V případě, že tak bude při uzavření smluv mezi stranami sjednáno, bude dodání zboží realizováno přímo v sídle kupujícího, příp. místě podnikání kupujícího.

5.4.1. Bude-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jako místo dodání sídlo, příp. místo podnikání kupujícího anebo jiné místo dodání, bere kupující na vědomí a akceptuje, že:

a) nebezpečí škody přechází na kupujícího již okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu dopravci k přepravě, čímž je jeho povinnost dodat zboží splněna;

b) náklady dopravy prodávajícího do sídla, příp. místa podnikání kupujícího anebo na jiné sjednané místo dodání dle domluvy prodávajícího a kupujícího, hradí kupující dle platného sazebníku prodávajícího v době uskutečnění dopravy.

5.5. Při předání zboží kupujícímu bude mezi stranami podepsán předávací protokol, dodací list anebo jiný obdobný dokument, který bude dokladem o předání a převzetí zboží. V případě dodání zboží mimo místa sídla prodávajícího je kupující povinen ve sjednané době zajistit osobní převzetí zboží, případně převzetí zmocněnou osobou.

6. Přechod nebezpečí škody a nabytí vlastnického práva

6.1. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání kupujícímu.

6.2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného zaplacení ceny objednaného zboží v plné výši. Do té doby není kupující oprávněn disponovat s dodaným zbožím jako s vlastním majetkem, tedy především je nemůže upravovat, opracovávat nebo zpracovávat do té míry, že se změní užitné vlastnosti zboží, jeho tvar, původní účel použití a další pro ně typické technické parametry. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny a tuto neuhradí ani k výzvě prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen bez zbytečného odkladu vrátit zboží prodávajícímu. Bude-li kupující v prodlení se splněním této povinnosti je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení až do vrácení zboží prodávajícímu.

7. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

7.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zboží dodané prodávajícím.

7.2. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady písemně reklamovat u prodávající neprodleně poté, co tyto vady zjistil při prohlídce zboží, kterou je povinen kupující uskutečnit co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.

7.3. Za předpokladu, že bude se zbožím řádně zacházeno, poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží, a to v délce 6 měsíců, nebude-li sjednána písemně jiná délka záruční doby. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží.

7.4. Kupující je povinen podat prodávajícímu písemnou zprávu o případných vadách zboží neprodleně po tom, kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. Reklamační řízení probíhá v místě sídla prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění.

7.5. Záruka za jakost upravená v těchto VOP se nevztahuje na takové případy, kdy kupující zboží o vlastní vůli opraví za použití cizí technologie, popř. cizích výrobních dílů.

8. Další povinnosti

8.1. Kupující je povinen neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, že bylo rozhodnuto o jeho likvidaci, že byl podán návrh na jeho výmaz z obchodního rejstříku, že podal nebo byl proti němu podán návrh na prohlášení konkurzu, anebo že bylo proti němu zahájeno exekuční řízení.

8.2. Kupující je dále povinen písemně sdělit prodávajícímu jakoukoli skutečnost, která by měla nebo by mohla mít podstatný či nepříznivý vliv na plnění jeho závazků vůči prodávajícímu nebo by významně plnění těchto závazků ohrozila či mohla ohrozit.

8.3. V případě porušení uvedených povinností ze strany kupujícího je prodávající oprávněn odstoupit od všech smluv uzavřených s kupujícím a požadovat vrácení veškerého zboží dodaného kupujícímu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito VOP, příp. smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

9.2. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2015. Prodávající je oprávněn VOP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými VOP se řídí vztahy uzavřené po účinnosti změněných VOP.